Aktualności

18 października 2016 14:42 | Aktualności

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD OPRACOWANIEM GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY REGIMIN LATA 2016 - 2023
Szanowni mieszkańcy Gminy Regimin


Dotyczy rozpoczęcia prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Regimin lata 2016 - 2023.


Wójt Gminy Regimin informuje, iż Gmina Regimin przystępuje do prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016 - 2023.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Analiza negatywnych zjawisk w szczególności w sferze społecznej oraz dopełniająco w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej oraz technicznej, pozwoli wyznaczyć obszar zdegradowany Gminy Regimin.

Na podstawie analizy nasilenia negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji, cechujący się największym nasileniem tych zjawisk.

Gminny Program Rewitalizacji diagnozuje problemy obszaru gminy oraz pozwala sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. W celu opracowania programu, który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Istotną częścią sporządzania programu rewitalizacji jest partycypacja społeczna.

Gminny Program Rewitalizacji opracowany będzie przy udziale wszystkich interesariuszy rewitalizacji, środowisk społecznych, gospodarczych, mieszkańców tak, aby osiągnąć jak największą skuteczność w programowaniu poszczególnych działań.


Proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji będzie obejmował fazę prac przygotowawczych (m.in. czynności związane z diagnozą obecnego stanu gminy), faza prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji (m.in. zaproponowanie obszaru rewitalizacji oraz zadań do realizacji), faza konsultacji społecznych, mająca na celu poznanie oraz hierarchizacje celów i potrzeb.

Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy, Dzięki aktywności interesariuszy możliwa będzie rzetelna diagnoza Gminy, pozwalająca wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, nie tylko na podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.


W związku z powyższym zachęcam do wyrażenia swojej opinii na temat obszarów wymagających w szczególności rewitalizacji, jak również do wskazania szczegółowych działań mających na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez wypełnienie załączonej ankiety.


Termin składania ankiet upływa 31października 2016r.

Wójt Gminy Regimin

/-/ Lech Zduńczyk

Przeczytano: 949 razy.| Wydrukuj|Do góry