Urząd Gminy Regimin
http://regimin.pl

19 lipca 2017 15:54 | Aktualności

RUSZY KOLEJNY PROJEKT EDUKACYJNY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ


 

 


W dniu 18.07.2017r., pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Panią Elżbietę Szymanik – Zastępcę Dyrektora ds. EFS a Gminą Regimin, reprezentowaną przez Pana Lecha Marka Zduńczyka – Wójta Gminy Regimin, podpisana została umowa nr RPMA.10.01.01-14-7193/16-00 o dofinansowanie Projektu:


„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”.


Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałania 10.1.1 edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


 Od września we wszystkich  szkołach organizowane będą:


 

 


Projektem objęte będą wszystkie  szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne w Regiminie. Wysokość środków przyznanych na wniosek wójta przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych to 706 374,25 złotych. Stanowi to 94,94% wartości całego projektu.


Wartość projektu to 744 021,25 złotych, wkład własny gminy będzie niepieniężny.


To kolejny, skuteczny wniosek związany z pozyskaniem środków na edukację, przygotowany przez Gminę Regimin.


Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i rozwój kompetencji kluczowych 323 uczniów, złagodzenie dysfunkcji rozwojowych 8 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzrost umiejętności 37 nauczycieli 4 szkół z gminy wiejskiej Regimin w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.