Gminna Spółka Wodna Regimin


Spółki wodne tworzone są przede wszystkim w celu uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpowodziowej oraz budowy i utrzymywania melioracji wodnych.


Spółki wodne w Polsce działają na podstawie ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.), a w szczególności na podstawie działu VII (art. 164 ~184) tego aktu. Nadzór na działaniem spółek wodnych sprawuje starosta, który m.in. zatwierdza ich statut (związki takich spółek nadzoruje właściwy marszałek). Spółki mogą tworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (minimum 3). 


Członkowie spółki wodnej są zobowiązani do wnoszenia składek i innych świadczeń, jeśli przewiduje je statut. Egzekucja należnych składek i świadczeń odbywa się na zasadach egzekucji należności podatkowych.

Pomimo ogólnej zasady, że takie podmioty nie działają dla osiągania zysku jak np. spółki prawa handlowego, mogą one jednak uzyskiwać dochody z działalności komercyjnej. Muszą one jednak wypracowany zysk netto w całości przeznaczyć na cele statutowe.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Statut Spółki Wodnej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zaświadczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr1/2017 Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Regimin z dnia 14 lutego 2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2017 Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Regimin z dnia 14 lutego 2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Regimin z dnia 14 lutego 2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Regimin z dnia 14 lutego 2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/2017 Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Regimin z dnia 14 lutego 2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------